Obraz w ngłówku - blog - różne

Regulamin

Dla Państwa i naszej wygody przygotowaliśmy regulamin Apartamentów nad Potokiem, których to właścicielem jest firma Jakub Tabasz z siedzibą przy ul Gały 1a, 34-406 Leśnica.

Regulamin obiektu - Apartamenty nad Potokiem w Leśnicy

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Apartament można rezerwować telefonicznie lub skorzystać z formularza, systemu rezerwacyjnego Hotres, a także przez e-maila.
 3. Gwarancją rezerwacji jest wpłata ustalonego wcześniej zadatku.
 4. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00.
 5. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 – 07:00.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
 7. Klucze do apartamentu zostaną przekazane przez obsługę obiektu, w terminie dogodnym dla obydwu stron, na miejscu.
 8. Dokładny termin i godzina przyjazdu Gościa do apartamentu powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo osobie odpowiedzialnej za rezerwację wskazanej przez Apartamenty nad Potokiem, najpóźniej na dzień przed przyjazdem.
 9. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.
 10. Apartamenty nad Potokiem zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości zwrotu opłaty za pobyt, który:
  1. - nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości

   - znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

   - odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu

   - stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu

   - odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty


 11. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 12. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 13. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w obiekcie lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest obiekt, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z obiektem, nie wynikające z normalnego użytkowania obiektu, wyrządzone przez Gościa oraz przez osoby przebywające z nim w obiekcie.
 14. Większe niż normalne zużycie ręczników skutkujące ich zniszczeniem, obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 40 zł za sztukę.
 15. Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych Apartamenty nad Potokiem oraz osobom trzecim zarówno w obiekcie jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Gość zobowiązany jest do poinformowania Apartamenty nad Potokiem lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 16. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Apartamenty nad Potokiem pobiera od Gościa, podczas wydawania kluczy do lokalu, kaucję. Wysokość kaucji ustalana jest indywidualnie. Kaucja podlega zwolnieniu w ciągu 7 dni po opuszczeniu Lokalu, po potrąceniu równowartości szkód wyrządzonych przez Klienta oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
 17. Potrącenia należności Apartamenty nad Potokiem z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
 18. Apartamenty nad Potokiem zastrzega sobie prawo do obciążenia karty Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty.
 19. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia, w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Apartamenty nad Potokiem zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentów w powyższych sytuacjach.
 20. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuj się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Apartamenty nad Potokiem może również odmówić wydania kluczy.
 21. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest niedozwolone. Złamanie tego zakazu skutkuje karą pieniężną w wysokości 300 zł za każdą zarezerwowaną przez Gościa dobę. (Chyba, że ustalono inaczej w formie pisemnej).
 22. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, Apartamenty nad Potokiem obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.
 23. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w częściach wspólnych budynku (kuchnia, salon, pomieszczenie gospodarcze), na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
 24. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Apartamenty nad Potokiem zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Policja, Apartamenty nad Potokiem uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
 25. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić wynajmowany apartament obsłudze obiektu, w celu skontrolowania jego stanu.
 26. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Obiektu. Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł za sztukę.
 27. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 28. Właściciel obiektu Apartamenty nad Podtokiem nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie przez Gości.
 29. Rzeczy pozostawione w obiekcie przez Gości po wyjeździe zostają wyrzucone przez obsługę w ciągu 48 godzin po ich znalezieniu. W przypadku, jeżeli Gość chce odzyskać pozostawioną rzecz zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z obiektem.
 30. Istnieje możliwość odesłania rzeczy pozostawionej w obiekcie tylko i wyłącznie na koszt Gościa. Gość zobowiązany jest do wysłania kuriera po odbiór rzeczy. Nie ma możliwości odsyłania rzeczy przez paczkomaty.
 31. Goście obiektu zobowiązani są do zamykania na klucz drzwi Apartamentu oraz głównych drzwi wejściowych, każdorazowo, kiedy opuszczją obiekt.
 32. Goście zobowiązani są do segregowania śmieci. Śmieci z kuchni wynoszone są przez obsługę obiektu na życzenie gości lub co 3 doby.
 33. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 34. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla Apartamenty nad Potokiem.

Odstąpienie od umowy i reklamacje:

  Odstąpienie od umowy


 1. Gość jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (anulowania potwierdzonej Rezerwacji) na zasadach okreslonych w ofercie, która zarezerwował. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie e-mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznej, pod numerem: 510 63 10 10
 2. Zadatek nie podlega zwrotowi jeżeli nie dochowano odpowiednich terminów wskazanych w danej ofercie.
 3. Szczegóły dotyczące terminów na bezpłatne odwołanie rezerwacji wyświetlają się podczas dokonywania rezerwacji.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o pra- wach konsumenta, Gościowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość na mocy niniejszego paragrafu (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej).
 5. Postępowanie reklamacyjne.


 6. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług lub w innym zakresie.
 7. Apartamenty nad Potokiem ma obowiązek świadczyć usługi bez jakichkolwiek uchybień i innych wad.
 8. Reklamacja może zostać złożona przez Gościa na przykład:
 9. - w formie e-mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  - w formie telefonicznej, pod numerem: 510 63 10 10


 10. Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz (2) danych kontaktowych składającego reklamację ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Apartamenty. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 11. Apartamenty nad Potokiem ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail. Apartamenty nad Potokiem udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
 12. RODO Apartamenty nad Potokiem w Leśnicy

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apartamenty nad Potokiem Jakub Tabasz, ul. Gały 1a, 34-406 Leśnica,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu realizacji umowy Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 lit b RODO,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dodatkowych przy których rezerwacji pośredniczymy,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres 1 roku,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / ich niepodanie może skutkować́ odmową realizacji usługi.